TIETOSUOJASELOSTE / REKISTERISELOSTE Joonas Lahtela

Päivitetty viimeksi: 1.6.2022

Joonas Lahtela on koulutettu hieroja ja näin ollen itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilö, jolloin hänellä on velvollisuus pitää asiakkaistaan potilasasiakirjaa. Alla on seloste Joonas Lahtelan potilasasiakirjoihin liittyvistä säädöksistä.

TIETOSUOJASELOSTE / REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §, EU:N TIETOSUOJA-ASETUS (2016/679)

Rekisterinpitäjä: Joonas Lahtela, Keselmäjärventie 13 Salla

Rekisteristä vastaa: Joonas Lahtela, Keselmäjärventie 13 Salla

Rekisterin nimi: Joonas Lahtela potilas- ja asiakasrekisteri

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja:

Henkilötietolaki 523/1999

Kuluttajansuojalaki 393/2014

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298

Rekisteriin kirjattavat tiedot:

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero

Terveydentilaa koskevia tietoja: hierontaan tulosyy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, allergiat, leikkaukset ja vammat, raskaus,

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot:

asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset sekä asiakkaan antamat lisätiedot

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat, sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Tietojen kerääminen:

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.

Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja ei luovuteta Joonas Lahtelan ulkopuolelle, ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle:

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaaliset asiakastiedot/potilastiedot (hieronnan asiakaslomakkeet) säilytetään valvonnan alaisina asiakaskansioissa, jotka säilytetään lukollisessa tilassa Joonas Lahtelan toimitiloissa. Manuaaliset tiedot säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)